ÁSZF

Hatályos: 2022. 06. 01. napjától

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) tartalmazzák az Szegedi Zoltán e.v. (Prolyhistor); székhely: 7742 Bogád, Rákóczi utca 34.; adószám: 56329221122; nyilvántartási szám: 54966086, mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. A szerződés nyelve magyar.

 1. A szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Szegedi Zoltán e.v. (Prolyhistor)

A szolgáltató székhelye: 7742 Bogád, Rákóczi utca 34.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@prolyhistor.hu

Nyilvántartási száma: 54966086

Adószám: 56329221122

 1. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Jelen ÁSZF a weboldalon történő kihirdetéssel lép hatályba. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden, az ÁSZF hatályba lépése napján és azt követően megrendelt termékre.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

3.1. A webshopban található termékek teljes köre csak online érhető el. A termékekből havi válogatás megvásárolható átmeneti vásári kitelepüléseken, viszonteladó boltokban, viszont ezek eseti jellegűek. A termékek feltüntetett ára az áfát tartalmazza. A termékek házhozszállításának költsége külön kerül elszámolásra, amelyet a megrendelés véglegesítése előtt a vásárló elfogad. 25.000,- forint feletti vásárlás esetén a házhozszállítás vagy egyéb szállítási mód költségét Szolgáltató átvállalja a vásárlótól magyarországi cím esetén. A nem megfelelően kitöltött szállítási adatokból, illetve a csomagátvételek elmaradásából keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget, ugyanakkor ügyfélszolgálaton keresztül igyekszik az ügyfél számára segítséget nyújtani. A szállítás során a termékekben keletkezett sérülésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, ugyanakkor támogatást nyújt az ügyfélnek a kézbesítő céggel (futárszolgálat) szembeni követelésének érvényesítése érdekében, illetve egyedi elbírálás alapján dönthet a vásárló kártalanításának elősegítése mellett a Szolgáltató saját költségére. Egyedi mérlegelésen alapuló speciális esetekben a Szolgáltató termék cserét ajánlhat fel az ügyfél részére, de ezzel kapcsolatban a Szolgáltató nem ismer el rá kötelező érvényű magatartást. Egyedi mérlegelésen alapuló speciális esetekben a Szolgáltató termék javítást ajánlhat fel az ügyfél részére, de ezzel kapcsolatban a Szolgáltató nem ismer el rá kötelező érvényű magatartást. Csere vagy javítás esetén a felmerülő postaköltségeket a felek megfelezik egymás között. Egyedi mérlegelésen alapuló speciális esetekben a Szolgáltató termék árának visszatérítését ajánlhatja fel a kötelező irányadó magatartáson túl az ügyfél részére, de ezzel kapcsolatban a Szolgáltató nem ismer el rá kötelező érvényű magatartást.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

 1. Rendelés menete

4.1. A rendelés a kosárba helyezett termékek után a szállítási és fizetési módok kiválasztásával, valamint a szükséges személyes és szállítási adatok megadásával folytatódik. A vásárló a rendelése véglegesítésével és jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. A vásárlásról, annak véglegesítését követően azonnal, de legkésőbb a véglegesítést követő 48 órán belül visszaigazolás kerül megküldésre a Felhasználó részére e-mail útján. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. A vásárló a megrendelést követően maximum 10 munkanapon belül veheti át a terméket egyedi gyártási igény leadása esetén. A standard, a termékekben változtatást nem kérő megrendelések kiszállítási ideje 5 munkanap. A Szolgáltató az átvétel napjától számított 14 napig elfogadja a vevő elállását a törvényben rögzített előírásoknak megfelelően, amennyiben a vásárló a terméket eredeti csomagolásában sérülés mentesen visszajuttatja a Szolgáltató székhelyére.

4.2. Adatbeviteli hiba esetén a vásárló köteles haladéktalanul e-mailben vagy telefonon értesíteni a Szolgáltatót. A rendelés leadását követő 24 órában van lehetőség a korrigálásra garantáltan költségmentesen. Az ennél később leadott módosítási kérelmek esetén a Szolgáltató törekszik támogatást nyújtani a vásárlónak és anyagi teher keletkezése nélkül módosítani teljesítését, azonban anyagi felelősséget nem vállal a hibákból adódó károk tekintetében. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

4.3. A vásárló utánvét, banki átutalás és bankkártyás fizetés – fizetési módok közül választhat. Az utánvét költsége a vásárlót terheli, ami a rendelési lapon kerül feltüntetésre, és a vásárló azt a rendelés véglegesítésével elfogadja. A banki átutalás és bankkártyás fizetés díjmentes a vásárló részére. A vásárló a fizetéséről szóló számlát eredeti, papír alapon az általa megrendelt termék(ek) mellett a csomagban találja meg, illetve email üzenet formájában kerül kiküldésre számára igénye szerint.

4.4. A szállítási módok tekintetében a vásárló választhat postán maradó csomag, házhozszállítás és csomagponti átvétel között. A szállítási költségek minden esetben a megrendelt termékek összsúlyától és a csomag méretétől, illetve a választott szállítási módtól függnek. A szállítás költsége a vásárló számára a Felhasználólapon egyértelműen látható, és azt a vásárlás véglegesítésével elfogadja.

4.5. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton és/vagy a megadott telefonszámon visszajelezni. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 1. Elállás joga

5.1 A Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 naptári nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

5.2. A fogyasztó elállási jogát a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül a Szolgáltató részére erre irányuló egyértelmű szándékot kifejező nyilatkozat alapján gyakorolhatja. A nyilatkozatot a fogyasztó e-mailben, vagy postai úton köteles megküldeni Szolgáltató részére. Kérjük, hogy a nyilatkozatban tüntesse fel a rendelés számát és idejét. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

5.3. Az elállási jog gyakorlására kizárólag a standard, a jelen webshopban felkínált termékek megrendelése estén illeti meg a vásárlót. Amennyiben a vásárló egyedi kérése alapján készítetett terméket, akkor elállási jog nem illeti meg, mivel a termék más számára nem értékesíthető, egyedileg neki készült, csak a számára bír pénzben kifejezhető értékkel. További kivételt jelent a különösen nagy, 50.000 forintot meghaladó rendelések esete. Ilyen esetekben a vásárlónak kezelési díj kerül felszámításra, ami a megrendelt termékek árának 15%-a, de maximum 10.000 forint. A termékek sérülése, a nem rendeltetésszerű használat miatti sérülése kizárja a vásárló részéről az elállás lehetőségét. Ilyen esetben egyedi mérlegelés alapján részesülhet az 3.1 pontban leírt lehetőségek egyikében diszkrecionális eljárás keretében. A Prolyhistor a jóhiszemű vásárlót minden esetben törekszik támogatni és kár esetén kártalanítani.

 1. Garancia, jótállás

6.1. Minden termékünkre a termék kézhezvételét követő 1 hónapon belül javítási garanciát vállalunk. Ennek feltétele a termék eredeti csomagolásában történő visszaküldése a Prolyhistor székhelyére, illetve a javított termék visszaküldéssel kapcsolatos költségének megfizetése. A rendeltetésszerű használat különösen fontos termékeink tekintetében. Garancia, jótállás, csere, javítás kizárólag ezek maradéktalan betartása mellett valósulhatnak meg. Felhívjuk a figyelmet továbbá a 3.1. pontban rögzítettekre a szállítás során keletkezett hiba vonatkozásában!

6.2. A rendeltetésszerű használat:

A termékek rendeltetésszerű használata megegyezik az általános háztartási kerámiák használatával azzal a kitétellel, hogy felforrósított formában az erős mechanikai inger kárt tehet a termék mintájában. A termék mosogatógépben és mikrohullámú sütőben használható. Az elsősorban nem konyhai, kézzel festett kerámiák esetében nagyobb gondosság szükséges: Javasolt a kézzel történő kímélő tisztítás, és a forró folyékony ételek, illetve erős mechanikai ingerek kerülése, mint például dörzsölés szivaccsal, késsel, evőeszközökkel. A mosogatógép megengedett, de a hosszabb élettartam elérése érdekében nem javasoljuk. A textil termékek kezelése megegyezik bármely más pamut termék, felsőruházati általános kímélő kezelésére történő előírásokkal, így ajánlott maximum 40 fokon mosni, kerülni a szárítógépet, amely intenzív használata során a pamut termék mérete csökkenhet. Textileink poliészter alapanyagú sport ruházatok vagy 100% organikus biopamaut alapanyagúak. Ez a termékek oldalán feltüntetésre kerül.

 1. Panaszkezelés

7.1. Panasz esetén kérjük, hogy foglalja össze észrevételeit, és a rendelési adatainak megadása-, a probléma részletes leírása-, továbbá annak képi dokumentálása (amennyiben releváns)-, valamint a bizonyításhoz szükséges dokumentáció csatolásával küldje el számunkra a hello@prolyhistor.hu email címre.

 1. Vegyes rendelkezések

8.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pécsi Járásbíróság/Törvényszék illetékességét.

 1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.prolyhistor.hu

0
  0
  A CUCCAID
  Nem tettél ide semmit! Miért nem!?Vissza a shopba!